De dagelijkse leiding van HTV is belegd bij het bestuur, bestaande uit tenminste een voorzitter, een secretaris, penningmeester en minimaal twee en maximaal vier leden.

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan de club en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij/zij ziet toe op een juiste naleving en uitvoering van de bepalingen in de statuten en huishoudelijk reglement. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging bij alle officiële gelegenheden.

Secretaris
De secretaris voert de administratie van de vereniging alsmede de correspondentie, maakt notulen en een jaarverslag, draagt zorg voor het verenigingsarchief en dient steeds over een recente ledenlijst te beschikken.

Penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen. Hij/zij draagt zorg voor een nauwkeurige administratie en verantwoording van alle binnenkomende en uitgaande gelden. Hij/zij brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur en aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.

Het bestuur van HTV bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Joep de Vries e-mail (06-40169826)
Secretaris Theo van den Hurk e-mail (06-20764745)
Penningmeester Suzan van Gerwen e-mail  (0492-549287)
Voorzitter Technische Commissie Vacant    
Voorzitter Open Toernooi Commissie Vacant    
Voorzitter Jeugdcommissie Cliff Kampers e-mail  (0622455553)
Voorzitter Paviljoencommissie vacant    
Voorzitter Parkcommissie Hans van de Broek e-mail  (0492-549949)
Ledenadministratie Brod Dingemans e-mail  (06-43102050)